Инж. Кремен Георгиев: Трансформацията на ТЕЦ-овете на въглища налага целенасочени действия и политики на база анализ на възможностите и последствията от прехода

Много топлофикации работят по проекти за въвеждане на биомаса като част от горивния микс, казва председателят на АТДБ

Разговаряме с председателя на Асоциацията на топлофикационните дружества в България (АТДБ) инж. Кремен Георгиев за бъдещето на ТЕЦ-овете на въглища у нас.

Инж.Георгиев, как бихте обобщили всички приоритети за сигурността в областа на енергийния сектор?

Политиките и мерките, засягащи сигурността в областта на енергийния сектор на страната, са насочени в няколко приоритетни оси. Най-важно е да се гарантира диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ, защото за момента той се очертава като преходното гориво, с което много предприятия ще заменят въглищата. Приоритетите трябва да включват и мерки за ефективно използване на местни енергийни ресурси, повишаване на междусистемната свързаност, както и увеличаване на гъвкавостта на националната енергийна система, капацатите за съхранение на енергия, трябва да се акцентира и на мрежовата и информационната сигурност.

А как ще се отрази политиката за декарбонизация в социално-икономически аспект?

Политиката за декарбонизация поставя значителни предизвикателства в социално-икономическо отношение, особено силно изразено е влиянието върху интензивните на емисии региони, като Югозападна област и Маришкия басейн. Тези райони са изложени на риск от загуба на благосъстояние и заетост, за това тярбва да се изработят подходящи и целенасочени мерки. Централите трябва да се трансформират, а не да се затварят, заявки за промяна на горивния микс дават от много от ТЕЦ-овете. В противен случай, ако тези мощности отпаднат от електроенергийната система, не само следват огромни състресения, породени от липсата на топлинна и електрическа енергия, а и проблеми в социални-икономически план.

Процесът на трансформация на предприятията, които работят на въглища, налага целенасочени действия и политики, формирани на база анализ на възможностите и последствията от прехода. Платформата „Въглищни региони в преход“, към която България се присъедини през миналата година, е ангажирана с това.

Вие посочихте природният газ като преходно гориво в трансформацията. А има ли други горива, които са подходящи алтернативи на въглищата за ТЕЦ-овете?

Вариантите са много. Прави ми впечатление, че много топлофикации работят по проекти за въвеждане на биомаса като част от горивния микс, тя е възобновяем източник на енергия. В периода до 2030 година в сектор електрическа енергия се предвижда ръст на потреблението на електрическа енергия от възобновяеми източници, обусловен именно от увеличаването на дела на произведената електрическа енергия от слънце, вятър и биомаса.

Очаква се потреблението на енергията от биомаса да се повиши както в крайното потребление на енергия, така и при производството на електрическа енергия. Това ще изисква увеличаване на количеството биомаса в страната с близо 40%.

Как се очаква, че ще се обезпечи повишеното потребление на биомаса?

Предполага се, че България разчита не само на горската биомаса, а и ще използва неоползотворения потенциал на биологично разградимата част от отпадъците от билогичен произход от селското и горското стопанство, в т.ч. растителни и животински вещества.

Преходът ще бъде труден, но той единственият начин да гарантираме екологична околна среда за поколенията!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *