Инж. Йордан Василев: Продължаваме да инвестираме в екологични проекти с мисъл за Плевен

С цел повишаване на енергийната ефективност на „Топлофикация – Плевен“ инвестирахме в нашата газова турбина, казва изпълнителният директор на дружеството

Инж. Василев, каква е ролята на природния газ в декарбонизацията?

Природният газ играе важна роля в трансформацията и постепенното премахване на въглищата. Той е гориво, което ефективно отдава и съхранява в себе си значително количество енергия. Свързаните газови инфраструктури могат и трябва да продължат да допринасят значително за прехода към неутрално енергийно снабдяване. По тази причина е необходимо да се осигурят възможности за конкурентни доставки на газ на пазара. Ключова стъпка, която трябва да бъде направена на национално ниво, е да имаме ясна стратегия за възможностите на газа и ролята му в енергетиката в България. Само по този начин няма да пропуснем възможността за декарбонизация. България има сравнително малък газов пазар. През последните години обаче наблюдаваме, че се предприемат стъпки за увеличаване на сигурността на доставките. Разработват се проекти за подобряване и разширяване на газовата инфраструктура, което от своя страна ще способства за диверсификацията и сигурността на доставките. Въпреки че днес газът играе относително малка роля в енергийния микс на България и общото брутно вътрешно потребление на енергия в страната, смятам, че тенденцията ще се обърне заради това, че той ще бъде водещ фактор за енергийния преход у нас. Природният газ предлага

огромен потенциал по пътя към декарбонизация на Европа, чрез замяна на горива с по-високи въглеродни емисии, както и в комбинация с възобновяемите източници за удовлетворяване на търсенето на енергия.

Какъв дял има газът в енергийния микс на страната?

В България въглищата имат най-съществена роля в първичния енергиен микс. Има значителен дял на атомната енергия и на нефт, конкретно в транспортния сектор. На този фон природният газ има сравнително малък процент. Неговият дял е около 15% от брутното вътрешно потребление на енергия в страната. Газът се използва основно в промишления сектор и се потребява в малки количества в жилищния и търговския сектор. Предвид факта, че се очаква в енергийната ни стратегия природният газ да залегне, неговото търсене и използване ще се увеличи. Според прогнози неговото потребление ще се увеличи няколко пъти през следващите десет години. Подкрепям мнението на редица енергийни експерти, че е налице потенциал за 20-30% увеличение спрямо сегашните равнища на използване на природния газ в електроенергийния сектор поради преминаването от въглища на газ. Смятам, че „синьото гориво“ ще играе ключова роля на следващия етап от българската електроенергийна политика. В последните години осъществяват проекти за разширяване на газопреносната мрежа с цел да се свържат общини, които не са били свързани с газопреносната мрежа. Необходим е добре функциониращ газов пазар, за да се постигнат целите за декарбоницация до 2030 г. Считам, че делът на природния газ ще нараства за всички пазарни сегменти като промишленост, електропроизводство, домакинства.

Топлофикация Плевен“ е газова топлофикация, но въпреки това непрекъснато инвестирате в нови екологични проекти. Какви резултати отчитате при изпълнението на политиката Ви за опазване на околната среда и чистия въздух?

За нас екологията и опазването на околната среда, както и безопасни условия на труд и надеждна експлоатация на мощностите винаги са били ключови приоритети. През годините сме влагали значителни средства в зелени проекти и нови съоръжения. Усилията ни са насочени не само към гарантиране на екологичната устойчивост при производството на енергия, но и към изпълнението на европейските изисквания за намаляване на вредните емисии. Както казахте и Вие, въпреки че „Топлофикация Плевен“ произвежда енергия от природен газ, който е по-екологично гориво, в сравнение с твърдите изкопаеми, непрекъснато следваме стриктното изпълнение на мерките за мониторинг на емисиите и устойчиво управление на околната среда. Ние се стремим да отговаряме на високите български и европейски изисквания. Важно е хората да знаят, че благодарение на мащабната модернизация и екологизация на производството, при нас няма отклонения по нито един показател от опазването на околната среда.

С цел повишаване на енергийната ефективност на „Топлофикация – Плевен“ инвестирахме в нашата газова турбина. Благодарение на нея предоставяме още по-екологична енергия на абонатите ни, както и подобрихме работата на предприятието. Турбината отговаря на най-високите световни стандарти за подобен тип съоръжения. Модерна е и напълно автоматизирана.

Производството на енергия чрез когенерацията на предприятието помага жителите на Плевен да се радват на по-чист въздух. Това се дължи на факта, че мощностите на дружеството не отделят във въздуха серни оксиди, диоксиди и фини прахови частици. Емисиите на отделяния азотен оксид и въглероден диоксид, при топлофикационните дружества на природен газ, са в пъти по-малко спрямо същите при отоплението на дърва и въглища. Уверявам Ви, че продължаваме да следваме екологичния път, по който сме поели и фокусът и занапред е в инвестиции в проекти, с които ще осигуряваме още по-качествено топлоподаване в града.

Бихте ли ни споделили поне малко за бъдещите инвестиции?

Смятаме да продължим да развиваме още повече комбинираното производството на топлинна и електрическа енергия. Предстои ни един голям проект. Ще инвестираме в изграждане на заместващи производствени мощности за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, използвайки двигатели с вътрешно горене. Това е в унисон със Стратегията за енергийна ефективност на страната, която кореспондира с европейските политики в сектора. Надяваме се да реализираме и положителен ефект върху цената за крайния потребител на нашите услуги.

Какво си пожелавате за 2022 г.?

Живеем във време, изпълнено с предизвикателства, но и с ценни уроци и нови възможности. Пожелавам 2022 г. да донесе на всички нас здраве, вяра и да намерим сили да преодолеем трудностите и да надградим постигнатото до тук. Лично на екипа на „Топлофикация Плевен“ желая да продължаваме да бъдем все така сплотени и заедно да реализираме нови проекти, да имаме още доволни клиенти и един по-ефективен енергиен сектор в страната, за който „Топлофикация Плевен“ да има своя значим принос.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.