ТЕЦ-Плевен влага 37 000 000 лв. в нови проекти и ремонти за 5 години

Отделно се предвиждат средства за поддръжка на когенерацията, както и за текущи, средни и основни ремонти, казва изпълнителният директор на предприятието инж. Йордан Василев

Инж.Василев, какви са основните направления в дейността на Топлофикация Плевен?

Основните направления в дейността на предприятието са производство и продажба на топлинна и електрическа енергия. Успоредно с основните дейности, осъществяваме ремонти в топлоизточниците и топлопреносната мрежа, както и инвестиции.

Какви суми за инвестиции предвиждате? Разчитате ли на европейско финансиране или на собствени средства?

В одобрения от КЕВР бизнес план до 2025 година сме заложили инвестиции в проекти само със собствено финансиране и за съжаление това води до ограничаване на инвестициите по топлопреносната мрежа, но се надяваме да получим достъп и до друг тип финансиране, което ще ни помогне да подобрим състоянието на топлопреносната мрежа, която е 186 км. Всеки километър подмяна струва 1 000 000 лева.

За периода 2020 – 2025 година в инвестиционната ни програма са заложени инвестиции от над 37 000 000 лева. Предвидили сме работа по проекти за изграждане на заместваща мощност, реконструкция на енергиен котел 4 и на регулиращата система на единия турбогенератор. Реализацията на тези инвестиции ще доведе до повишаване на сигурността на работа и качеството на услугите, както и повишаването на дела на комбинираното производство.

Приоритетни са и проектите за реконструкция и изграждане на нови абонатни станции, които допълнително ще повишат сигурността на работа и качеството на услугата. Огромно внимание отделяме и на реконструкцията и рехабилитацията на амортизирани топлофикационни отклонения и изграждане на нови.

Всички проекти са насочени към намаляване на производствените разходи и постигане на стабилна и безаварийна работа. През всяка година утвърждаваме ремонтни програми, които да гарантират надеждността и безпасността на експлоатация на съществуващите съоръжения. Отделно се предвиждат средства за поддръжка на когенерацията, както и за текущи, средни и основни ремонти.

Как ще дефинирате основната цел на петгодишния бизнес план?

Осъществяване на гарантирани доставки при спазване на обществения интерес за развитие на дружеството с минимални разходи и оползотворяване на потенциала за енергийна ефективност. Това е възможно чрез енергийно развитие, насочено към постигане на устойчив икономически растеж и подобряване на макроикономическите показатели, както и инвестиции в енергийно ефективни иновации и опазване на околната среда.

Намира ли място екологичната политика във въпросния план?

Разбира се. Именно в името на по-ефективното производство и подобряването на екологията преди 15 години инвестирахме в модерна газова турбина, която позволи оптимизиране на много разходи и значително подобряване на въздействието върху околната среда.

Топлофикация Плевен развива своята дейност, съобразявайки се с всички законови изисквания за опазването на околната среда. Дружеството е разработило и следва екологична политика. Осъществява се мониторинг на въздействието върху околната среда и се взимат навременни мерки за недопускане на замърсяване. Периодично извършваме екологичен преглед с анализ на всички екологични въпроси.

Нека за финал на разговора, се насочим в друга посока. Всеки месец публикувате информация за потреблението на топлинна енергия и на пръв поглед изглежда, че то зависи главно от температурите. Има ли други фактори, които предопределят величината на потреблението?

Потреблението на топлинна енергия е свързано освен с външната температура и със загубите на топлинна енергия от нашите имоти в жилищните сгради. От значение е и цената на топлинната енергия и изправността на вътрешно отоплителните инсталации и отоплителните тела в сградите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.